Dự Án Tiêu Biểu

Quy Trình Làm Việc

“Chúng tôi áp dụng mô hình Agile/Scrum, cùng những phương pháp tối ưu nhất theo chuẩn CMMI. Bên cạnh đó, Dragoneye còn áp dụng thêm nhiều công nghệ mới và công cụ quản lý dự án tiên tiến để nâng cao hiệu quả công việc như: Jira, Azure TFS, GitHub, GitLab, BitBucket, SonarQube, DevOps, CI/CD, Unit Testing”